English فارسی العربیه

فرم ثبت نام ارائه اثر برای حضور در کمیته فرهنگ وهنر نمایشگاه

فرم: فرم ثبت نام ارائه اثر برای حضور در کمیته فرهنگ وهنر نمایشگاه

بخش حضور در نمایشگاه *

توضیحات: لطفا رزومه کاری و هنری خود را در این قسمت قرار دهید

توضیحات: لطفا تصویری از اثر خود جهت بررسی اولیه در این قسمت قرار دهید

ضوابط شرکت در فراخوان کمیته فرهنگ و هنر دینی نمایشگاه را در صفحه اول ثبت نام مشاهده کردم و می پذیرم. *