نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم
English فارسی العربیه

گزارش‌های عملکرد نمایشگاه بیست و ششم

نام گزارش مکتوب عنوان طرح تاریخ بارگذاری تعداد دانلود مشاهده/دانلود
1 کتاب نمایشگاه بیست و ششم کتاب نمایشگاه 2019-07-08 14:38:42 4 دانلود
2 گزارش عملکرد کمیته اجرایی نمایشگاه بیست و ششم گزارش عملکرد کمیته اجرایی 2019-07-10 12:52:30 0 دانلود
3 گزارش عملکرد کمیته پشتیبانی نمایشگاه بیست و ششم گزارش عملکرد کمیته پشتیبانی 2019-07-10 13:27:02 1 دانلود
4 گزارش عملکرد اجمالی کمیته آموزش و پژوهش در نمایشگاه بیست و ششم گزارش عملکرد کمیته آموزش و پژوهش 2019-07-10 14:02:37 1 دانلود
5 ایده‌های برتر نمایشگاه 26 معاونت علمی 2019-07-10 18:36:42 2 دانلود
6 پیام‌ها و شعارهای قرآنی نمایشگاه بیست و ششم معاونت علمی 2019-07-10 18:38:56 0 دانلود
7 سنجش و آسیب‌شناسی نمایشگاه بیست و ششم از دیدگاه صاحبنظران قرآنی معاونت علمی 2019-07-10 18:40:18 3 دانلود