English فارسی العربیه

فرم ثبت نام ارائه ایده و طرح در کمیته فرهنگ وهنر

فرم: فرم ثبت نام ارائه ایده و طرح در کمیته فرهنگ وهنر

آیا این طرح سابقه اجرا یا ارائه به سایر مراکز و رویدادهای فرهنگی قرآنی را دارد؟ *
ضوابط شرکت در فراخوان کمیته فرهنگ و هنر دینی نمایشگاه را مطالعه کرده و با آن موافقم: *