English فارسی العربیه

کاهش چشم گیر تعداد کمیته ها و مدیران نمایشگاه بین المللی قرآن

حجت الاسلام والمسلمین سیدحمید حسینی، قائم مقام بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در گفتوگو با خبرنگار ایکنا، با اشاره به برگزاری دو جلسه شورای سیاستگذاری و یک جلسه ستاد اجرایی با حضور مدیران تمامی کمیته ها و بخشهای نمایشگاه برای برپایی مطلوبتر دوره بیست و هفتم، گفت: در بحث مقدمات نمایشگاه قرآن این اتفاق بسیار خوب است؛ چرا که در زمان بسیار خوبی این جلسات برگزار شده است. در آسیبشناسی ادوار گذشته یکی از مهمترین آسیب ها، تنگناهای زمانی در برنامه ریزی و اجرا بوده است.
وی افزود: بر همین اساس برای بیست و هفتمین دوره تلاش شد تا صدور احکام، تشکیل شوراها و مواردی از این دست به موقع انجام شود تا زمان بیشتری برای تصمیمگیریها وجود داشته باشد.
قائم مقام بیست وهفتمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تصریح کرد: تاکنون در مورد سیاستهای کلی، رویکرد جدید و اقدامات اساسی صورت گرفته، برای ایجاد جاذبه و فایده بیشتر در نمایشگاه، تصمیماتی در شورای سیاستگذاری اتخاذ شده است. همچنین ساختار نمایشگاه نهایی و بسیار چابکتر و کوچکتر از نمایشگاه های گذشته پیش بینی شده تا هم امکان مدیریت بهتر فرایندها وجود داشته باشد و هم با توجه به شرایط دشوار اقتصادی که در کشور با آن مواجه هستیم، بتوانیم در هزینه ها صرفه جویی بیشتری را شاهد باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که چابکسازی و کوچک شدن نمایشگاه شامل کاهش وسعت و میزان نهادهای حاضر در آن خواهد شد یا مفهوم دیگری مدنظر است؟ گفت: منظور از چابکسازی، کوچک شدن ساختار مدیریتی نمایشگاه است. سال گذشته نمایشگاه ۳۳ کمیته داشت که این تعداد در دوره بیست و هفتم به ۱۵ کمیته کاهش پیدا کرده است. این به معنای کاهش پستها، عناوین مدیریتی و ساختاری که لازمه آن نیروی انسانی بیشتر بوده است، خواهد بود.
حسینی همچنین در پاسخ به این سوال که کاهش مدیران کمیتهها تأثیری بر کیفیت نمایشگاه نخواهد گذاشت؟ گفت: امیدواریم که این چابکسازی باعث افزایش کیفیت شود؛ چراکه وقتی مدیریت متمرکز شود و از آن بهینه استفاده شود، افزایش کیفیت را به دنبال خواهد داشت.
قائم مقام بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در بخش دیگری از این گفتوگو در پاسخ به این سوال که آیا در دوره جدید، جذابیت در بخش محتوایی نیز اعمال میشود؟ چراکه هر ساله گفته میشود جاذبههای نمایشگاه بیشتر میشود، اما این افزایش جاذبه تنها در ظاهر نمایشگاه اعمال میشود، گفت: در حال حاضر رویکرد جدید نمایشگاه در حال تدوین نهایی و ابلاغ است. در این رویکرد تلاش این است که نمایشگاه حاصل فرایندها و فعالیتهای قرآنی یک سال و همچنین همه نهادهای عمومی و مردمی قرآنی کشور باشد.
وی با تأکید بر اینکه برای جاذبهبخشی به نمایشگاه دو محور را باید بیش از گذشته مورد تأکید قرار دهیم، افزود: موضوع اول این است که آنچه که در نمایشگاه ارائه میشود از فعالیتهای جاری قرآنی کشور منقطع و جدا نباشد تا احساس شود، حاصل این فعالیتها و برگزیده آنچه در صحنههای گوناگون در زمینه قرآن اتفاق میافتد، وارد نمایشگاه شود. این تأثیر فراوانی در جذابیت نمایشگاه خواهد داشت.
حسینی اظهار کرد: نکته دیگر این است که تازه ها را در نمایشگاه معرفی کنیم. یعنی به نمایش اقدامات کلیشهای و تکراری اکتفا نکنیم و بازدیدکنندگان امید داشته باشند که وقتی به نمایشگاه میآیند، جدیدترین آثار علمی، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، هنری و اقداماتی که در حوزه تخصصی اتفاق افتاده است در نمایشگاه بشناسند و ببینند.
قائم مقام بیست وهفتمین دوره نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم بیان کرد: تلاش ما این است که در ایام باقیمانده با فراخوانها و داوریهایی که از طریق متخصصان رشتههای گوناگون و همچنین سامانه نمایشگاه به صورت داوریهای مردمی و نظرخواهی هایی که از عموم علاقه مندان انجام میشود، بهترین آثار قرآنی و بهترین فعالیت های قرآنی سال اخیر را شناسایی و در نمایشگاه معرفی کنیم تا خود نمایشگاه به صحنهای برای داوری نهایی جهت انتخاب بهترینِ این برگزیدهها باشد.
حسینی در بخش دیگری از این گفتوگو در مورد زمان، مکان، شعار و دیگر جزئیات نمایشگاه بین المللی قرآن گفت: بخشی از جزئیات هنوز نهایی نشده است و به محض نهایی شدن زمان و مکان به صورت دقیق اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین برنامه ریزی شده است تا هیچ تداخلی بین نمایشگاه کتاب و نمایشگاه قرآن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه نمایشگاه قرآن، قطعاً بعد از نمایشگاه کتاب برگزار خواهد شد.
حسینی با اشاره به اینکه در بهمن ماه جلسات سیاستگذاری نمایشگاه ادامه خواهد یافت و در مورد انتخاب شعار نمایشگاه بیست و هفتم بیان کرد: نظرخواهیهایی از مدیران و علاقهمندان به عمل آمده است و تعدادی از شعارهای برگزیده در جلسه اخیر شورای سیاست گذاری به رأی گذاشته شد. در نهایت نیز تعدادی از آنها به عنوان گزینه های نزدیکتر انتخاب شده که در حال بررسی این شعارها برای اعلام شعار نهایی هستیم. یکی از تأکیداتی که شورای سیاست گذاری در جلسه گذشته داشتهاند، این بوده است که تلاش شود تا محور فعالیت ها بر اساس شعار نمایشگاه باشد تا در حد یک لفظ باقی نماند و در تمامی بخش های نمایشگاه جاری شود.