English فارسی العربیه

مدیریت آموزش و پژوهش

فعالیت­ های این مدیریت در چند غرفه به شرح زیر برگزار می ­گردد.

1- غرفه روان شناسی کودک که با هدف آموزش مهارت­های رفتاری دینی به کودکان در قالب بازی و با نظارت مربیان روان شناس برگزار می­گردد.

2- غرفه گنبد آسمان نما: در این غرفه که یک چادر گنبدی شکل قرار دارد، علاقمندان می­توانند با آیات مربوط به نجوم و خلقت آسمان و زمین که در قرآن بیان شده است آشنا شوند.

3- غرفه نجوم و کیهان شناسی از نگاه قرآن: در این غرفه فیلم­های مربوط به این موضوع نمایش داده می­شود و یکی از اساتید و صاحب نظران دانشگاهی با برگزاری جلسه پرسش و پاسخ به تشریح نظرات قرآن و تطبیق آن با نظریات دانشمندان در این زمینه می­پردازد.

4- غرفه ترجمان وحی: در این غرفه ترجمه ­های قرآنی از سوی مؤسسه «ترجمان وحی» که تنها مؤسسه تخصصی در این زمینه است و مجله ترجمان وحی نیز از سوی آن منتشر می­شود ارائه شده است.

5- علاوه بر این کارگاه­ها و نشست­های علمی در زمینه موضوعات قرآنی از سوی این مدیریت برگزار می­شود که نخستین نشست آن کارگاه «تحلیل محتوای متون دینی» با حضور آقای دکتر بشیر استاد دانشگاه امام صادق و دکتر عترت دوست استاد دانشگاه شهید رجایی در تاریخ 23/2/98 برگزار گردید.