مسیرهای دسترسی به مصلای امام خمینی(ره)، محل برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه قرآن کریم